Tiếp nhận quên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Miền trung