VATM: Kịp thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tìm kiếm cứu nạn 02 tàu bay lâm nạn